Home » เด็กหญิงนางฟ้า by ดาราราย
เด็กหญิงนางฟ้า ดาราราย

เด็กหญิงนางฟ้า

ดาราราย

Published January 2013
ISBN :
Paperback
147 pages
Enter the sum

 About the Book 

เดกหญิงนางฟา เปนเรืองแนวจริงผสมจินตนาการ เลาถึง เดียว เดกชายลูกคนหาเชากินคำทีมีโอกาสไดพบกับเดกผูหญิงซึงเปนนางฟาตัวนอยทีหลนมาจากฟา ในชวงเวลาทีเดกหญิงนางฟามาอยูเปนเพือนกับเดียว ไดมีสวนชวยใหเดียวและเพือนเรียนรูความจริงของชีวิต และผานเหตุการณทีจะเปMoreเด็กหญิงนางฟ้า เป็นเรื่องแนวจริงผสมจินตนาการ เล่าถึง เดี่ยว เด็กชายลูกคนหาเช้ากินค่ำที่มีโอกาสได้พบกับเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นนางฟ้าตัวน้อยที่หล่นมาจากฟ้า ในช่วงเวลาที่เด็กหญิงนางฟ้ามาอยู่เป็นเพื่อนกับเดี่ยว ได้มีส่วนช่วยให้เดี่ยวและเพื่อนเรียนรู้ความจริงของชีวิต และผ่านเหตุการณ์ที่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับการดำเนินชีวิตในภายหน้าวรรณกรรมเรื่องนี้สื่อความหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การจะได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการนั้น เป็นเรื่องที่ต้องมาจากความคิดและการกระทำของตนเองเป็นหลัก มิใช่สิ่งที่นางฟ้าบันดาลให้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าคิดว่าทำไมเด็กหญิงนางฟ้าในเรื่องนี้จึงไม่มีคนอื่นมองเห็นได้นอกจากเดี่ยวและเพื่อนเท่านั้น