Home » كارايي دين در دنيا by محمد اسدی گرمارودی
كارايي دين در دنيا محمد اسدی گرمارودی

كارايي دين در دنيا

محمد اسدی گرمارودی

Published
ISBN :
200 pages
Enter the sum

 About the Book 

شکی نیست که ظهور و بروز ادیان، موجب تحول در زندگی بشر شده و نحوه و کیفیت آن را دگرگون ساخته است. اما برداشتها و روایتهای متفاوت از باور های دینی، بروز اختلافات در حوزه های مختلف را در پی داشته است. یکی از مهم ترین این اختلافات، در حوزه کارایی دین درMoreشکی نیست که ظهور و بروز ادیان، موجب تحول در زندگی بشر شده و نحوه و کیفیت آن را دگرگون ساخته است. اما برداشت‌ها و روایت‌های متفاوت از باور های دینی، بروز اختلافات در حوزه های مختلف را در پی داشته است. یکی از مهم ترین این اختلافات، در حوزه کارایی دین در امور دنیا پدیدار گشته است. این پرسش از دیرباز برای آدمیان مطرح بوده است که آیا دین می‌تواند سامان بخش امور دنیا و زندگی دنیوی آنها باشد یا تنها برای کمال و سعادت اخروی نازل شده و در امور دنیوی دخالتی ندارد؟ چه چیز موجب شده است تا دین باوران، پاسخ‌های گوناگونی در جواب ارائه کنند؟ موضوع کارایی دین در امور دنیا، هم‌اکنون نیز یکی از موضوعات قابل توجه عصر ماست.کتاب حاضر به بررسی دیدگاه‌هایی پیرامون این موضوع می‌پردازد و تلاش می‌کند حقیقت این امر را با کند و کاوهای عقلی و نقلی به منصه ظهور برساند.